ลงทะเบียน - ยืนยันตัวตน/ข้อมูลเบื้องต้น * จำเป็นต้องระบุ       
กรุณาระบุข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง
คำนำหน้า : *
เพศ : *
ชื่อ : * นามสกุล : *
เลขประจำตัวประชาชน : *
วัน/เดือน/ปี พศ.เกิด : * / /

ข้อมูลยืนยัน โปรดพิมพ์ซ้ำอีกครั้ง
ยืนยัน ชื่อ : * ยืนยัน นามสกุล : *
ยืนยัน เลขประจำตัวประชาชน : *

กรอกตัวอักษรที่เห็นอยู่บนหน้าเว็บ : *
   
ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขการสมัครสอบและขอยืนยันว่า ข้อมูลที่ข้าพเจ้าระบุมีความถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ หากมีการตรวจสอบและพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงและขัดกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธ์เข้าสอบ GAT/PAT ข้าพเจ้ายินยอมที่จะถูกตัดสิทธ์ในการเข้าสอบครั้งนี้
      หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35-36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
สอบถามข้อมูล โทรศัพท์ : 0-2217-3800 วันทำการ ตั้งแต่เวลา 8:30 - 18:00 น.
วันหยุดทำการ (วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
(การบริการในวันหยุดทำการจะเปิดให้บริการเฉพาะช่่วงเวลาการรับสมัครสอบเท่านั้น)
โทรสาร: 0-2219-2996  E-mail : GAT-PAT@niets.or.th
© Copyright www.niets.or.th
Version : 1.2.3 (7)